“ความต้องการของศูนย์การศึกษาและปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานพระโพธิญาณ(สังเวชนียสถานจำลอง)สำนักปฎิบัติธรรมราชเขมากรผ่องพรรณวนาราม ตามความต้องการของพระสังฆาธิการและประชาชน จังหวัดแพร่

ประเมินคุณภาพการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนในสถานศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่