“ความต้องการของศูนย์การศึกษาและปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานพระโพธิญาณ(สังเวชนียสถานจำลอง)สำนักปฎิบัติธรรมราชเขมากรผ่องพรรณวนาราม ตามความต้องการของพระสังฆาธิการและประชาชน จังหวัดแพร่

Leave a Comment