ชื่อรายงานการวิจัยการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้วิจัยพระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.
ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ปีงบประมาณ๒๕๖๕
ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาจิตอาสาในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ ๓) เพื่อเสนอรูปแบบกระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา จำนวน ๓๖๘ คน จากกลุ่มประชากรทั้งหมด ๔,๕๒๙ 
ราย ได้จากการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือสถิติพื้นฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)คือ ผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา และผู้นำปกครองท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พระสงฆ์ และกลุ่มประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑๕ รูป/คน และการสนทนาเฉพาะกลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๓ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ
     ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนต่อความรู้และทัศคติด้านจิตอาสา พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับอยู่มากทุกด้าน ซึ่งแสดงถึงองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาได้มีการเสริมสร้างจิตอาสาให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนทั้งในทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อเจตคติและผลลัพธ์ของการการเสริมสร้างจิตอาสาและความพึงพอใจในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับอยู่มากทุกด้านเช่นกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงประชาชนในชุมชนได้มีความรู้คุณค่าการช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละต่อสังคม ประยุกต์หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างจิตอาสา และมีความพึงพอใจในการดำเนินงานจิตอาสา
      ๒. ผลการศึกษาการเสริมสร้างจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา พบว่าประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านจิตอาสาและจิตอาสาวิถีพุทธ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งด้านจิตอาสาวิถีพุทธ ด้านรูปแบบการเสริมสร้างขจิตอาสาวิถีพุทธ ด้านกระบวน
การเสริมสร้างจิตอาสาวิถีพุทธ ด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการเรียนรู้จิตอาสาวิถีพุทธ และด้านแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจิตอาสาวิถีพุทธ
      ๓. ผลการเสนอรูปแบบกระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนตำบลกาญจนา พบว่า มีกลุ่มจิตอาสาจำนวน ๑๐ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มพัฒนาชุมชน 
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและหมู่บ้าน กลุ่มตำรวจบ้านจิตอาสาภายในชุมชน 
กลุ่มสาธารณสงเคราะห์ กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม กลุ่มสาธารณสุขในชุมชน กลุ่มพ่อบ้าน 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มสงเคราะห์ฌาปนกิจหมู่บ้าน กลุ่มพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ ซึ่งกลุ่มจิตอาสาเหล่านี้มีความร่วมมือกันในลักษณะที่ไม่เป็นทาง เกิดขึ้นตามโอกาสที่ทำกิจกรรมในแต่ละครั้ง ส่วนการจัดกิจกรรมจิตอาสาวิถีพุทธในการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลกาญจนาด้านกิจกรรมจิตอาสาจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ผลลัพธ์จิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลกาญจนาส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ครอบคลุมในทุกด้านโดยประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาทำให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาชุมชน ที่เน้นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตำบลอย่างสร้างสรรค์


     


     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *