Category Archives: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการย่อยที่ ๓ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดเชียงราย 

โครงการย่อยที่ ๒ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดพะเยา 

โครงการย่อยที่ ๑ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดลำปาง 

แผนงานวิจัยแผนงานวิจัยสุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ ของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธ โดย การบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของภาคเหนือตอนบน

การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน