Category Archives: 2561

ปัญหาทางกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร 

การพัฒนารูปแบบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่

ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ของนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร่ 

แนวทางการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

การต่อต้านทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ในจังหวัดแพร่ 

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อกระบวนการการจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพ เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้โมเดลการสอนแบบอุปนัยสาหรับนิสิตชั นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่