Category Archives: 2562

การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

ศึกษาประวัติและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานโยบายสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในจังหวัดแพร่ 

The Formulation of Student Tourist Guide Training for Third Year Students with Major of Teaching English, MCU Phrae Campus on a Town Buijt with Teak Cultural Tourism 

การสื่อสารทางการเมืองเขตชุมชนวัดหลวง อ.เมือง จ.แพร่

ผลกระทบของกฎหมายในการคุ้มครองประชาขนในการทาประกันชีวิต ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับฉ้อฉลตามพระราขบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 

ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารวัดโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

ศึกษาคุณค่าโบราณคดีด้านพุทธศิลปกรรมและบทบาทการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของพระสงฆ์ ในจังหวัดแพร่ 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่