ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

[featured_image]
  • Version
  • Download 4
  • File Size 3.06 MB
  • File Count 15
  • Create Date มีนาคม 5, 2564
  • Last Updated มีนาคม 5, 2021

ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

wpDataTable with provided ID not found!

Attached Files

FileAction
ประวัติผู้วิจัยผู้วิจัย.pdfDownload 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยหลักธรรมาภิบาล.pdfDownload 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ).pdfDownload 
บทความวิจัย.pdfDownload 
11-บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล.pdfDownload 
10-บทที่4 ผลการวิเคราะห์.pdfDownload 
09-บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย.pdfDownload 
08-บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdfDownload 
07-บทที่ 1 บทนำ.pdfDownload 
06-สารบัญตาราง.pdfDownload 
05-สารบัญ.pdfDownload 
04-กิตติกรรมประกาศ.pdfDownload 
03-บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdfDownload 
02-บทคัดย่อภาษาไทย.pdfDownload 
01-หน้าปก.pdfDownload 

Leave a Comment