ชื่องานวิจัยเกี่ยวข้อง
การจัดการข้อมูลและความรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายสุขุม  กันกา
การพัฒนาพื้นทที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ผศ.ดร.ธาดา เจริญกุศล
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมของตําบลน้ำชํา อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ดร.ดําเนิน หมายดี
การส่งเสริมระบบความยุติธรรมชุมชนแบบสันติวิธีของตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นางสาวสุพิชญา กันกา
การจัดการข้อมูลและความรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์
การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์
การพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมการท้องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตำบลน้ำชำอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายปัญญา สุนันตา
การส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของตําบลกาญจนา อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ผศ.ดร.นวัชโรจน์ อินเต็ม
การจัดการข้อมูลชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พระครูปริยัติวรากร
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายกิตติศักดิ์ วิมล
การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายอภิชา สุขจีน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมของตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว
การส่งเสริมระบบความยุติธรรมชุมชนแบบสันติวิธีของตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พระราชเขมากร, รศ.ดร
การเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาวิถีพุทธแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พระครูโสภณกิตติบัณฑิต
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมของตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2565, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ
รูปแบบการจัดการเรียนสอนตามหลักพระพุทธศาสนาของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2564, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พระวุฒิชัย ขนฺติพโล (แย้มรับบุญ)
การส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2564, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่กิตติศักดิ์ วิมล
การมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพแก่เยาวชนและผู้สูงอายุ บ้านวังปึ้ง จังหวัดแพร่2564, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์
การขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลด้วยการสนับสนุนประชาชนให้การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2564, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่น.ส.พรสวรรค์ สุขไมตรี
แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายมรดกสำหรับพระสงฆ์ในจังหวัดแพร่2564, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นางสาวสุพิชญา กันกา
แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่2564, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์
วิเคราะห์ปัญหาลักษณะตั๋วเงินที่นำมาใช้กับบัตรเงินฝาก2563, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายอุเทน สุขทั่วญาติ
รูปแบบการสร้างเสริมการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนเชิงพุทธบูรณาการ2563, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ
การศึกษาความรูhความเข้าใจและแนวทางการพัฒนาของผู้นำชุมชนในเรื่องกฎหมายมรดก :กรณีศึกษาในตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2563, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)นางสาวสุพิชญา กันกา
แผนงานวิจัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง:การป้องกันเสริมสร้างสุขภาพของพระสงฆ์แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาคเหนือ2563, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ
การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนิสิตรายวิชาหลักการแปลและการตีความของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่2563, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
กระบวนการสร้างและการใช้องค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่นในจังหวัดแพร่2558, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นางวลัยพรรณ อินเต็ม, นายกริช อินเต็ม, นายเสริมศิลป์ สุภเมธีสกุล, ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม, พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี
แนวคิดและหลักปฏิบัติการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา2557, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ดร.สายัณห์ อินนันใจ
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่2556, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ดร.อรอนงค์ วูวงศ์
การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พระวุฒิชัย ขนฺติพโล
ศึกษาประวัติและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายอภิชาติ สุขจีน
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานโยบายสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในจังหวัดแพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ดร.สายัณห์ อินนันใจ
The Formulation of Student Tourist Guide Training for Third Year Students with Major of Teaching English, MCU Phrae Campus on a Town Buijt with Teak Cultural Tourism 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์
การสื่อสารทางการเมืองเขตชุมชนวัดหลวง อ.เมือง จ.แพร่2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่น.ส.พรสวรรค์ สุขไมตรี
ผลกระทบของกฎหมายในการคุ้มครองประชาขนในการทาประกันชีวิต ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับฉ้อฉลตามพระราขบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่น.ส.แพรวนภา กองทิพย์
ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารวัดโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายสุขุม กันกา
ศึกษาคุณค่าโบราณคดีด้านพุทธศิลปกรรมและบทบาทการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของพระสงฆ์ ในจังหวัดแพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายกริช อินเต็ม
ศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
ประเมินการบริการทางวิชาการแก่สังคม ของ มจร.วิทยาเขตแพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นางวลัยพรรณ อินเต็ม
การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาสังคมศึกษากับการบริการวิชาการสู่สังคม ของนิสิตคณะครุศาสตร์ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
ศึกษาแนวทางการให้ประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่น.ส.ฐิตารีย์ วงค์สูง
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี
การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนิสิตรายวิชาหลักการแปลและการตีความ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายปัญญา สุนันตา
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่น.ส.พัฒน์นรี อัฐวงศ์
โครงการย่อยที่ ๓  การจัดการองค์ความรู้อาหารพื้นบ้านยอดนิยมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคเหนือ2562, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)น.ส.สายฝน อินศรีชื่น, นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส, พระมหาสิมรัตน์ บุญเขื่อง, รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
โครงการย่อยที่ ๒  การพัฒนาอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคเหนือ2562, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)น.ส.ปิยฉัตร ดีสุวรรณ, น.ส.พัชรินทร์ คำนวล, นางวชิราภรณ์ นพวัชรพันธ์, นางสุรางค์รัตน์ พ้องพาน
โครงการย่อยที่ ๑  องค์ความรู้และคุณค่าอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน 2562, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ดร.ธาดา เจริญกุศล, น.ส.น้ำทิพย์ จงศิริ, น.ส.ปริมล หงส์ศรี, น.ส.สุภาพร ปรารมภ์, น.ส.เจษฎา แก้วกำเนิด, พระมหาประพันธ์ สิริปญโญ
 อาหารพื้นบ้าน:กระบวนการจัดการอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน 2562, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)น.ส.กาญจนา ดำจุติ, นางคุณญา แก้วทันคำ, พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร., รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
ปัญหาทางกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่น.ส.แพรวนภา กองทิพย์
ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร 2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส
การพัฒนารูปแบบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ของนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร่ 2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นางวลัยพรรณ อินเต็ม
แนวทางการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี
การต่อต้านทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ในจังหวัดแพร่ 2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ดร.สายัณห์ อินนันใจ
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อกระบวนการการจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพ เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายอุเทน สุขทั่วญาติ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร.
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้โมเดลการสอนแบบอุปนัยสาหรับนิสิตชั นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ 2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์
โครงการย่อยที่ ๓ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดเชียงราย 2561, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดร.อรอนงค์ วูวงศ์, น.ส.นพรัตน์ รัตนวงศ์, นายปัญญา สุนันตา, ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
โครงการย่อยที่ ๒ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดพะเยา 2561, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนายนิติพงษ์ กาวีวล, ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม, พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร., รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
โครงการย่อยที่ ๑ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดลำปาง 2561, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน.ส.พัฒน์นรี อัฐวงศ์, นายปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร, ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ์
แผนงานวิจัยแผนงานวิจัยสุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ ของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธ โดย การบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของภาคเหนือตอนบน2561, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ, พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร., พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต,ผศ.ดร.
การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน2561, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส, พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม,ดร., รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอาเภอเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (The Administration Model Development of Community Wealth Fair Found Networks In District Level for Sustainable Self-reliance)2561, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ดร.กาญจนา ดำจุติ, ดร.ธาดา เจริญกุศล, นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส, พระครูธรรมธรบงกช คนฺธาโร,ดร., พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร., รศ.ชุมพล ปานเกตุ
การส่งเสริมศักยภาพเครื่อข่ายชุมชนท้องถิ่นในการจัดการลุ่มนายม 16 สาขา จังหวัดแพร่ ( The Enhancement of Local Community’s Networks in Yom River Basin’s Management in Phrae Province )2561, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ดร.กาญจนา ดำจุติ, ดร.ดำเนิน หมายดี, นายศาณิวัชร์ สุวรรณสวัสดิ์, ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์, พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร.
 การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ (Promotion and development of families’ ability to aging care in Phrae province.)2561, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ดร.กาญจนา ดำจุติ, ดร.อรอนงค์ วูวงศ์, นายอภิชาติ สุขจีน, พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร., พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ