คลังเก็บแท็ก: นายกิตติศักดิ์ วิมล

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อรายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้วิจัยนายกิตติศักดิ์ วิมล
ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ปีงบประมาณ๒๕๖๕
ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
     

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒) เพื่อศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๓) เพื่อศึกษา
การพัฒนาสินค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน การศึกษารูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ แนวคิดด้านการผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (IndependentInterview) จากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
     ผลการวิจัยพบว่า
     การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกลาบเหนือและน้ำพริกข่าสินค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลทุ่งกวาว 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาขึ้นควรจะสื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นดูมีคุณค่ามีมาตรฐานมีเอกลักษณ์โดดเด่น 
วิถีชีวิตของชาวชุมชนดั้งเดิมควรสร้างสรรค์โดยผสมผสานระหว่างแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยกับแนวคิดดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตของชาวชุมชนเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ โดยวางแนวคิดรูปแบบและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบกับแนวคิด
ที่สร้างสรรค์ในการออกแบบ เพื่อให้ความเป็นเอกลักษณ์ขของท้องถิ่นของตำบลทุ่งกวาวที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เช่น เริ่มจากการนำองค์ความรู้ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลทุ่งกวาว 
ให้มีการผสมผสานระหว่างของเดิมกับของใหม่ และมีอัตลักษณ์ทางศิลปะเป็นแบบฉบับของตนเอง โดยสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือ การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ประกอบด้วย การเรียนรู้ 
ภูมิปัญญา การรวมกลุ่มและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนที่สอง คือ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยพิจารณาถึงทุนของชุมชน การสำรวจตลาด และส่วนที่ ๓ เป็นการจัดการชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสืบต่อไป