คลังเก็บแท็ก: ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์

การมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพแก่เยาวชนและผู้สูงอายุ บ้านวังปึ้ง จังหวัดแพร่

ชื่อรายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของนิสิตต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพแก่เยาวชนและผู้สูงอายุ บ้านวังปึ้ง จังหวัดแพร่
ผู้วิจัยผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์
ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ปีงบประมาณ๒๕๖๔
ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
     จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพแก่เยาวชนและผู้สูงอายุ บ้านวังปึ้ง จังหวัดแพร่และศึกษาความพึงพอใจการเข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพของเยาวชนและผู้สูงอายุ บ้านวังปึ้ง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่กรณีศึกษา ได้แก่ บ้านวังปึ้ง กลุ่มตัวอย่าง เป็นเยาวชน ๒๕ คน และ ผู้สูงอายุ ๒๕ คน เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถามแบบ และการสังเกต จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า
     กระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพแก่เยาวชนและผู้สูงอายุ บ้านวังปึ้ง จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ๑. ศึกษาความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพของชาวบ้านในชุมชนบ้านวังปึ้ง ๒. จัดเตรียมสถานที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์ใน การจัดกิจกรรม 
๔. การถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเหรียญโปรยทาน
     ผลประเมินการมีส่วนร่วมของนิสิตต่อถ่ายทอดองค์ความรู้สัมมาชีพของเยาวชนและผู้สูงอายุ บ้านวังปึ้ง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๓ หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ รองลงมา 
ด้านที่มีส่วนร่วมสูงสุด คือด้านการมีส่วนร่วมรับประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ และ
ด้านกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๖๗