คลังเก็บแท็ก: พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ

แผนงานวิจัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง:การป้องกันเสริมสร้างสุขภาพของพระสงฆ์แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาคเหนือ

ชื่อรายงานการวิจัยแผนงานวิจัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง:การป้องกันเสริมสร้างสุขภาพของพระสงฆ์แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาคเหนือ
ผู้วิจัยพระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร.
ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ปีงบประมาณ๒๕๖๓
ทุนอุดหนุนการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ