คลังเก็บแท็ก: รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์

โครงการย่อยที่ ๓  การจัดการองค์ความรู้อาหารพื้นบ้านยอดนิยมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคเหนือ

การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน