คลังเก็บแท็ก: รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา

ศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

 อาหารพื้นบ้าน:กระบวนการจัดการอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน 

การพัฒนารูปแบบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่

โครงการย่อยที่ ๒ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดพะเยา