คลังเก็บแท็ก: ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา

การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาสังคมศึกษากับการบริการวิชาการสู่สังคม ของนิสิตคณะครุศาสตร์ 

โครงการย่อยที่ ๓ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดเชียงราย 

โครงการย่อยที่ ๑ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดลำปาง