คลังเก็บแท็ก: ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อรายงานการวิจัยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้วิจัยผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์
ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ปีงบประมาณ๒๕๖๕
ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
     

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบล
น้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๓) เพื่อน้าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) 
ทั้งวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
ผลการศึกษาพบว่า
     ๑. รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลน้ำช้ำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำอาชีพเกษตรกรรมคือปลูกข้าว ซึ่งถือเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวบ้าน ได้ทำการเพาะข้าวปลูกมาต่อเนื่องยาวนาน แต่ยังขาดองค์ความรู้การทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว พอดีมีนโยบายของรัฐบาลผ่านกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เกิดกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋น ขึ้น ซึ่งเดิมชาวบ้านก็ทำตามความรู้ดั้งเดิมของชาวบ้านคือการสีข้าว 
คัดข้าวเปลือกออกจากข้าวสารที่สีแล้วด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกกลุ่ม ในช่วงของหลังการเพาะปลูก ก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมพอประมาณ เพราะความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปข้าวมาเป็นข้าวแต๋น ข้าวแคบ ข้าวกล้อง ชาวบ้านก็ทำตามความรู้ดั้งเดิมคือการใส่ถุงพลาสติก แล้วนำไปขายในตลาดปัญหา และอุปสรรคในการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในด้านการรักษาคุณภาพข้าวแต๋นให้อยู่อย่างยาวนาน อันเนื่องมาจากการทำบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ทันสมัย ไม่ตอบสนองต่อผู้บริโภคดังจะเห็นได้จากทำให้ข้าวมีกลิ่น จากนั่นยังมีปัญหาแบรนด์หรือตราสินค้าที่เป็นของตนเอง ขาดการมีส่วนในของชุมชหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาวางแผนให้ข้อคิดแนวทางการในการพัฒนารูแปบบผลิตภัณฑ์ขาดการประชาสัมพันธ์เป็นต้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นชุมชนตำบลน้ำชำ มีรูปแบบอย่างง่าย ๆ พิมพ์ข้อความบรรยายสรรพคุณบนกระดาษธรรมดาติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์ สินค้า บางประเภทเภทบรรจุถุงพลาสติกลงกล่องกระดาษมีฉลากสินค้า ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สะดุดตาของผู้บริโภค
     ๒. การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ทางกลุ่มได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมและให้ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยผสมผสานระหว่างแนวคิดเรื่องราวสภาพเศรษฐกิจและสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในชุมชนลักษณะของพื้นที่และในด้านอื่น ๆ ทำให้เกิดทันสมัยประกอบกับแนวคิดการออกแบบดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยระดมแนวความคิดในการหาแนวทางการพัฒนาพัสดุ กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแบบใหม่ ประกอบกับ ด้านลวดลายการออกแบบ ด้านราคาสินค้า ด้านการตลาด 
เพื่อตอบสนองกับผู้บริโภค
     ๓. ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแบบมีส่วนร่วมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์โดยวางแนวคิดลวดลายของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบกับแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการออกแบบรูปร่าง รูปทรง ลวดลาย และขนาดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำใครรูปลักษณ์สีสันทันสมัย ไม่ท้าให้สินค้ามีกลิ่น รักษาคุณภาพข้าวให้อยู่ใช้เวลานาน สัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ตราฉลากผลิตภัณฑ์สะดุดตา เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการตลาดของของสินค้าต่อกลุ่มผู้บริโภคสอดคล้องกับ     


     

แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

ชื่อรายงานการวิจัยแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้วิจัยผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์
ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ปีงบประมาณ๒๕๖๔
ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่คำมี 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒) เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการสัมภาษณ์ใช้วิธีการบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่า
     ๑. การให้ความรู้ความเข้าใจนโยบายเกี่ยวกับปัญหา การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์ชุมชน ประชุมผู้นำเพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนได้เข้าใจและรับทราบถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน
     ๒. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแบบสอบถาม ก่อนริเริ่มโครงการต่าง ๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น มีการประชุม ปรึกษาหารือ สามารถเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ
     ๓. การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เสนอปัญหา หรือปรึกษาหารือในที่ประชุม วิเคราะห์ และตัดสินใจ หาวิธีทาง แนวทางแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยเลือกแนวทางที่ได้ทำการตัดสินใจร่วมกันรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานโยบายสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

การส่งเสริมศักยภาพเครื่อข่ายชุมชนท้องถิ่นในการจัดการลุ่มนายม 16 สาขา จังหวัดแพร่ ( The Enhancement of Local Community’s Networks in Yom River Basin’s Management in Phrae Province )