คลังเก็บแท็ก: ดร.ธาดา เจริญกุศล

โครงการย่อยที่ ๑  องค์ความรู้และคุณค่าอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอาเภอเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (The Administration Model Development of Community Wealth Fair Found Networks In District Level for Sustainable Self-reliance)