คลังเก็บแท็ก: น.ส.แพรวนภา กองทิพย์

ผลกระทบของกฎหมายในการคุ้มครองประชาขนในการทาประกันชีวิต ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับฉ้อฉลตามพระราขบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 

ปัญหาทางกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐