คลังเก็บแท็ก: นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์

The Formulation of Student Tourist Guide Training for Third Year Students with Major of Teaching English, MCU Phrae Campus on a Town Buijt with Teak Cultural Tourism 

ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้โมเดลการสอนแบบอุปนัยสาหรับนิสิตชั นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่