คลังเก็บแท็ก: นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส

โครงการย่อยที่ ๓  การจัดการองค์ความรู้อาหารพื้นบ้านยอดนิยมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคเหนือ

ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร 

การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอาเภอเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (The Administration Model Development of Community Wealth Fair Found Networks In District Level for Sustainable Self-reliance)