คลังเก็บแท็ก: พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร.

 อาหารพื้นบ้าน:กระบวนการจัดการอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน 

แผนงานวิจัยแผนงานวิจัยสุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ ของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธ โดย การบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของภาคเหนือตอนบน

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอาเภอเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (The Administration Model Development of Community Wealth Fair Found Networks In District Level for Sustainable Self-reliance)

การส่งเสริมศักยภาพเครื่อข่ายชุมชนท้องถิ่นในการจัดการลุ่มนายม 16 สาขา จังหวัดแพร่ ( The Enhancement of Local Community’s Networks in Yom River Basin’s Management in Phrae Province )