ชื่อรายงานการวิจัยการพัฒนาพื้นทที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้วิจัยผศ.ดร.ธาดา เจริญกุศล
ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ปีงบประมาณ๒๕๖๕
ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
     

     วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาวิเคราะห์พื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และเพื่อพัฒนาพื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
 การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของตำบล
ทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ และการศึกษาภาคสนาม (Field Study) เพื่อประมวลความคิดเห็นจากประชาชนในตำบลทุ่งกวาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview Form)
     ผลการวิจัยพบว่า
     ๑. พื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีดังนี้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเนื่องจากชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และชุมชนมีข้อกำหนดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้านการจัดการ การจัดการมีความสำคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนื่องจากชุมชนมีกฎ กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ซึ่งมีสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ที่พัก และกิจกรรมต่าง ๆ ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างประเทศ มีกิจกรรมที่โดดเด่นมุ่งเน้นการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชน
     ๒. วิเคราะห์พื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ มีดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาอบรมให้ความรู้เพื่อมาพัฒนาการให้บริการท่องเที่ยว และให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ในด้านต่างๆ การถ่ายทอดความรู้ ช่วยพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งการมีฐานการเรียนรู้อยู่ในชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลภายนอกได้ จึงกลายมาเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบบ้านพักโฮมสเตย์ ทำให้มีการสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน และ
ได้แลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละชุมชนที่ได้เข้ามาพักในโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิต และการแสดงดนตรีกลุ่มดนตรีพื้นบ้าน ร่วมศึกษาเรียนรู้ไปกับชุมชน ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการลงมือทำด้วยตนเอง มากว่ายืนดูการทำ ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและยังได้แลกเปลี่ยนความคิดอีกด้วย 
     ๓. พัฒนาพื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ มีดังนี้ ๑) การจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ๒) จัดและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้การเรียนรู้ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ ๓)จัดให้มีการประเมินผลระหว่างและหลังของการจัดทากิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
๔) จัดศูนย์กลางของข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อการเผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๕) มีการวางแผนพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมและความเหมาะสมที่จะเข้าสู่การดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ๖) พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในกระบวนการและโครงสร้างของระบบท่องเที่ยวเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถดำเนินการได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

     


     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *