ชื่องานวิจัย เกี่ยวข้อง
กระบวนการสร้างและการใช้องค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ 2558, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นางวลัยพรรณ อินเต็ม, นายกริช อินเต็ม, นายเสริมศิลป์ สุภเมธีสกุล, ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม, พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี
แนวคิดและหลักปฏิบัติการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา 2557, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ดร.สายัณห์ อินนันใจ
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 2556, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ดร.อรอนงค์ วูวงศ์
การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ พระวุฒิชัย ขนฺติพโล
ศึกษาประวัติและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นายอภิชาติ สุขจีน
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานโยบายสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในจังหวัดแพร่  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ดร.สายัณห์ อินนันใจ
The Formulation of Student Tourist Guide Training for Third Year Students with Major of Teaching English, MCU Phrae Campus on a Town Buijt with Teak Cultural Tourism  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์
การสื่อสารทางการเมืองเขตชุมชนวัดหลวง อ.เมือง จ.แพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ น.ส.พรสวรรค์ สุขไมตรี
ผลกระทบของกฎหมายในการคุ้มครองประชาขนในการทาประกันชีวิต ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับฉ้อฉลตามพระราขบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ น.ส.แพรวนภา กองทิพย์
ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารวัดโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดแพร่  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นายสุขุม กันกา
ศึกษาคุณค่าโบราณคดีด้านพุทธศิลปกรรมและบทบาทการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของพระสงฆ์ ในจังหวัดแพร่  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นายกริช อินเต็ม
ศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
ประเมินการบริการทางวิชาการแก่สังคม ของ มจร.วิทยาเขตแพร่  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นางวลัยพรรณ อินเต็ม
การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาสังคมศึกษากับการบริการวิชาการสู่สังคม ของนิสิตคณะครุศาสตร์  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
ศึกษาแนวทางการให้ประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ น.ส.ฐิตารีย์ วงค์สูง
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี
การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนิสิตรายวิชาหลักการแปลและการตีความ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นายปัญญา สุนันตา
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 2562, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ น.ส.พัฒน์นรี อัฐวงศ์
โครงการย่อยที่ ๓  การจัดการองค์ความรู้อาหารพื้นบ้านยอดนิยมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคเหนือ 2562, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) น.ส.สายฝน อินศรีชื่น, นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส, พระมหาสิมรัตน์ บุญเขื่อง, รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
โครงการย่อยที่ ๒  การพัฒนาอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคเหนือ 2562, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) น.ส.ปิยฉัตร ดีสุวรรณ, น.ส.พัชรินทร์ คำนวล, นางวชิราภรณ์ นพวัชรพันธ์, นางสุรางค์รัตน์ พ้องพาน
โครงการย่อยที่ ๑  องค์ความรู้และคุณค่าอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน  2562, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.ธาดา เจริญกุศล, น.ส.น้ำทิพย์ จงศิริ, น.ส.ปริมล หงส์ศรี, น.ส.สุภาพร ปรารมภ์, น.ส.เจษฎา แก้วกำเนิด, พระมหาประพันธ์ สิริปญโญ
 อาหารพื้นบ้าน:กระบวนการจัดการอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน  2562, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) น.ส.กาญจนา ดำจุติ, นางคุณญา แก้วทันคำ, พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร., รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
ปัญหาทางกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ น.ส.แพรวนภา กองทิพย์
ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์กร  2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส
การพัฒนารูปแบบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่ 2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ของนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร่  2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นางวลัยพรรณ อินเต็ม
แนวทางการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี
การต่อต้านทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ในจังหวัดแพร่  2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ดร.สายัณห์ อินนันใจ
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อกระบวนการการจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพ เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นายอุเทน สุขทั่วญาติ
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร.
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้โมเดลการสอนแบบอุปนัยสาหรับนิสิตชั นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่  2561, กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์
โครงการย่อยที่ ๓ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดเชียงราย  2561, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.อรอนงค์ วูวงศ์, น.ส.นพรัตน์ รัตนวงศ์, นายปัญญา สุนันตา, ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
โครงการย่อยที่ ๒ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดพะเยา  2561, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายนิติพงษ์ กาวีวล, ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม, พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดร., รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
โครงการย่อยที่ ๑ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดลำปาง  2561, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น.ส.พัฒน์นรี อัฐวงศ์, นายปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร, ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ์
แผนงานวิจัยแผนงานวิจัยสุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ ของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธ โดย การบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของภาคเหนือตอนบน 2561, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ, พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร., พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต,ผศ.ดร.
การพัฒนาศักยภาพการออมและการประกอบอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน 2561, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส, พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม,ดร., รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอาเภอเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (The Administration Model Development of Community Wealth Fair Found Networks In District Level for Sustainable Self-reliance) 2561, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.กาญจนา ดำจุติ, ดร.ธาดา เจริญกุศล, นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส, พระครูธรรมธรบงกช คนฺธาโร,ดร., พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร., รศ.ชุมพล ปานเกตุ
การส่งเสริมศักยภาพเครื่อข่ายชุมชนท้องถิ่นในการจัดการลุ่มนายม 16 สาขา จังหวัดแพร่ ( The Enhancement of Local Community’s Networks in Yom River Basin’s Management in Phrae Province ) 2561, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.กาญจนา ดำจุติ, ดร.ดำเนิน หมายดี, นายศาณิวัชร์ สุวรรณสวัสดิ์, ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์, พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร.
 การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ (Promotion and development of families’ ability to aging care in Phrae province.) 2561, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.กาญจนา ดำจุติ, ดร.อรอนงค์ วูวงศ์, นายอภิชาติ สุขจีน, พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร., พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ