ชื่อรายงานการวิจัยการจัดการข้อมูลและความรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้วิจัยนายสุขุม  กันกา
ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ปีงบประมาณ๒๕๖๕
ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
     

     การวิจัยนี้ศึกษาฐานข้อมูลและความรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์  ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ศึกษาระบบการจัดการข้อมูลและความรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและความรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
     การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยผสมผสานวิธี โดยมีทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) และเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 10 รูป หรือ คน
      ผลการวิจัยพบว่าฐานข้อมูลและความรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประกอบไปด้วย ข้อมูลการปกครองท้องที่ ข้อมูลด้านการปกครองท้องถิ่น ข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณี ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านสาธารณสุข/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และข้อมูลเครือข่ายองค์กร/ชมรมในพื้นที่ 
     ระบบการจัดการข้อมูลและความรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ผู้ให้ข้อมูลหลักในการจัดการข้อมูลชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 10 รูป หรือ คน โดยการพัฒนาฐานข้อมูลและความรู้ 7 ขั้นตอน 1.การแสวงหาความรู้ 2.การรวบรวมความรู้ 3.การจัดหมวดหมู่ความรู้ 4.การแลกเปลี่ยนความรู้ 5.การแชร์ความรู้ หรือแบ่งปันความรู้ 6.การถ่ายทอดความรู้ 7.การจัดเก็บความรู้
     และ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและความรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในส่วนที่เป็นทางการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การทดสอบและประเมินผล การติดตั้งระบบ การบำรุงรักษาและเพิ่มความต้องการของระบบ และ การจัดทำเอกสารประกอบ ส่วนที่ไม่เป็นทางการเช่นประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านอาศัยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้านและผู้ที่ชุมชนเคารพศรัทธานับถือเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานถ่ายทอดและพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย เทศบาลตำบลทุ่งกวาว มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโดยผ่านแผนพัฒนาท้องถิ่น     


     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *