คลังเก็บแท็ก: ดร.อรอนงค์ วูวงศ์

โครงการย่อยที่ ๓ สุขภาวะพระสงฆ์ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์ตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของจังหวัดเชียงราย 

 การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ (Promotion and development of families’ ability to aging care in Phrae province.)

ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ชื่อรายงานการวิจัย :ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ผู้วิจัย :ดร.อรอนงค์ วูวงศ์
ส่วนงาน :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีงบประมาณ :๒๕๕๖
ทุนอุดหนุนการวิจัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงสารวจเพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต จานวน ๒๔๕ รูป/คน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิจัยพบว่า
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักตอบสนอง หลักภาระความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งฉันทามติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( x̄=๔.๐๘, S.D. = ๐.๓๓)