คลังเก็บแท็ก: นายอภิชาติ สุขจีน

ศึกษาประวัติและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา

 การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ (Promotion and development of families’ ability to aging care in Phrae province.)