ชื่อรายงานการวิจัยการส่งเสริมระบบความยุติธรรมชุมชนแบบสันติวิธีของตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้วิจัยนางสาวสุพิชญา กันกา
ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ปีงบประมาณ๒๕๖๕
ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
     

     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการยุติธรรมของชุมชน ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมการจัดการระบบยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อเสนอระบบการจัดการยุติธรรมชุมชนแบบสันติวิธีของตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่การดำเนินงานวิจัยนี้เป็นการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions)
     ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการยุติธรรมชุมชนของตำบลทุ่งกวาว เป็นไปในรูปแบบการประสาน
การเจรจา การไกล่เกลี่ย และการตัดสินข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทของชุมชนผ่านผู้นำท้องที่ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านชุมชนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งการเจรจา ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาทผ่านผู้นำทางศาสนา โดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ สถานที่ที่เกิดข้อพิพาท สถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย สถานที่ที่ทำการกำนัน 
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศบาลตำบลทุ่งกวาวตามแต่ลกลงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี โดยมากแล้วจะเป็นการเจรจา ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาทที่ไม่มีข้อยุ่งยาก เป็นการรับฟังและร่วมหาทางออกของปัญหาโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับความพึงพอใจ ได้ทางออกเพื่อเยียวยาผู้ถูกกระทำและผู้กระทำผิด ซึ่งการหาทางออกนี้ไม่ใช่หาแนวทางเพื่อการแก้แค้นลงโทษผู้กระทำผิดการส่งเสริมการจัดการระบบยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งกวาว เกิดขึ้นโดยการที่คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน ข้าราชการในพื้นที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน เทศบาลตำบล ผู้นำองค์กรหรือกลุ่มอาชีพ ตำรวจชุมชนประจำตำบล เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดใจ เปิดโอกาสเห็นชอบ และให้ความร่วมมือในการตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม 
เพื่อดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้เป็นระบบ มีการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการรวมตัวกันเพื่อป้องกันและบรรเทาอาชญากรรม การจัดการข้อขัดแย้งภายในชุมชน ทางด้านเทศบาลตำบลทุ่งกวาวได้มี
การอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน บุคลากร เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ และมีการส่งเสริม พัฒนาประชาชนในเรื่องของการมีรายได้ มีอาชีพ เพื่อจะช่วยอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัด     


     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *