ชื่อรายงานการวิจัยการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้วิจัยกิตติศักดิ์ วิมล
ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ปีงบประมาณ๒๕๖๔
ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และกระบวนการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ ๓)เพื่อศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ตำบลป่าแมต 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดำเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยจากข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า การส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาของประชาชนร่วมกับ อบต. องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ระดับอำเภอ รวมทั้งทุนทางสังคม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีความเชื่อ ความศรัทธา สำหรับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนเกี่ยวข้องกับ กระบวนการส่งเสริมพัฒนาของชุมชน ร่วมกับ อบต. การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสำนักงานพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 -2553) นอกจากนี้ พบว่า บทบาทของผู้นำชุมชน เช่น นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้านพระสงฆ์ ครูอาจารย์ที่เป็นแกนนำชุมชน 
มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและประชาธิปไตยชุมชนก
ผลการวิจัยพบว่า
     จากข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลป่าแมต มากกว่าร้อยละ 56.8
 มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของตำบลในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นแบบแผนเดียวกันในทุกกลุ่มช่วงอายุ อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลอายุระหว่าง 18-29 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับการ ส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของตำบลในระดับสูง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง 40- 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.7 และเป็นที่น่าสังเกตว่า มีจำนวนร้อยละใกล้เคียงกับ ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของตำบลในระดับค่าคิดเป็นร้อยละ 15.4 สำหรับ กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของตำบล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ในตำบลป่าแมต ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของตำบลในระดับปานกลาง โดยเฉพาะใน กลุ่มอายุระหว่าง 51-59 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76.0 และผู้ให้ข้อมูลอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 69.8 ส่วนอายุระหว่าง 30-39 ปี และอายุระหว่าง 18-29 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของตำบลในระดับสูง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.9 และ 25.7 ตามลำดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ให้ข้อมูลอายุระหว่าง 30-39 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 40-49 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของตำบลในระดับต่ำ มากที่สุด คือ ร้อยละ 12.3 และ 11.5 ตามลำดับ
     อย่างไรก็ตาม ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนา ประชาธิปไตยชุมชน พบว่า ต้องสร้างความต่อเนื่องในการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เช่น การสร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองประชาธิปไตยชุมชน และบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตำบลร่วมกับประชาชนในตำบล โดยอาศัยการดำเนินกิจกรรม การเมืองภาคพลเมือง และกระบวนการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะ ๆจากองค์กรภายนอกชุมชน เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและองค์กรภาครัฐในพื้นที่ นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่สนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจการปกครอง ท้องถิ่นเพื่อการจัดการตนเองมากขึ้น


     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *