ชื่อรายงานการวิจัยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ผู้วิจัยผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์
ส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ปีงบประมาณ๒๕๖๕
ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
     

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบล
น้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๓) เพื่อน้าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) 
ทั้งวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
ผลการศึกษาพบว่า
     ๑. รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลน้ำช้ำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำอาชีพเกษตรกรรมคือปลูกข้าว ซึ่งถือเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวบ้าน ได้ทำการเพาะข้าวปลูกมาต่อเนื่องยาวนาน แต่ยังขาดองค์ความรู้การทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว พอดีมีนโยบายของรัฐบาลผ่านกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เกิดกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋น ขึ้น ซึ่งเดิมชาวบ้านก็ทำตามความรู้ดั้งเดิมของชาวบ้านคือการสีข้าว 
คัดข้าวเปลือกออกจากข้าวสารที่สีแล้วด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกกลุ่ม ในช่วงของหลังการเพาะปลูก ก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมพอประมาณ เพราะความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปข้าวมาเป็นข้าวแต๋น ข้าวแคบ ข้าวกล้อง ชาวบ้านก็ทำตามความรู้ดั้งเดิมคือการใส่ถุงพลาสติก แล้วนำไปขายในตลาดปัญหา และอุปสรรคในการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในด้านการรักษาคุณภาพข้าวแต๋นให้อยู่อย่างยาวนาน อันเนื่องมาจากการทำบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ทันสมัย ไม่ตอบสนองต่อผู้บริโภคดังจะเห็นได้จากทำให้ข้าวมีกลิ่น จากนั่นยังมีปัญหาแบรนด์หรือตราสินค้าที่เป็นของตนเอง ขาดการมีส่วนในของชุมชหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาวางแผนให้ข้อคิดแนวทางการในการพัฒนารูแปบบผลิตภัณฑ์ขาดการประชาสัมพันธ์เป็นต้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นชุมชนตำบลน้ำชำ มีรูปแบบอย่างง่าย ๆ พิมพ์ข้อความบรรยายสรรพคุณบนกระดาษธรรมดาติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์ สินค้า บางประเภทเภทบรรจุถุงพลาสติกลงกล่องกระดาษมีฉลากสินค้า ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สะดุดตาของผู้บริโภค
     ๒. การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ทางกลุ่มได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมและให้ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยผสมผสานระหว่างแนวคิดเรื่องราวสภาพเศรษฐกิจและสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในชุมชนลักษณะของพื้นที่และในด้านอื่น ๆ ทำให้เกิดทันสมัยประกอบกับแนวคิดการออกแบบดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยระดมแนวความคิดในการหาแนวทางการพัฒนาพัสดุ กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแบบใหม่ ประกอบกับ ด้านลวดลายการออกแบบ ด้านราคาสินค้า ด้านการตลาด 
เพื่อตอบสนองกับผู้บริโภค
     ๓. ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแบบมีส่วนร่วมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์โดยวางแนวคิดลวดลายของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบกับแนวคิดที่สร้างสรรค์ในการออกแบบรูปร่าง รูปทรง ลวดลาย และขนาดผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำใครรูปลักษณ์สีสันทันสมัย ไม่ท้าให้สินค้ามีกลิ่น รักษาคุณภาพข้าวให้อยู่ใช้เวลานาน สัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ตราฉลากผลิตภัณฑ์สะดุดตา เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการตลาดของของสินค้าต่อกลุ่มผู้บริโภคสอดคล้องกับ     


     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *